Zorginnovatie

Een belangrijke reden waarom het EHL in het leven werd geroepen is de huidige versnippering in de zorg na hersenletsel. Het is voor patiënten vaak moeilijk om de zorg die zij nodig hebben te vinden, ook al is die er wel. Het EHL evalueert daarom samen met regionale ziekenhuizen de bestaande zorg en ontwikkelt innovatieve zorgvoorzieningen en zorgproducten. Hieronder valt bijvoorbeeld het oprichten van een poli hersenletsel waar psychosociale zorg wordt geboden voor de langetermijngevolgen van hersenletsel aan patiënt en familie. Ook wil het EHL een voorziening in elke regio rond de Limburgse ziekenhuizen waar zorgvragen van patiënten met hersenletsel worden gesignaleerd en gerichte doorverwijzing naar vervolgzorg kan plaatsvinden op basis van een duidelijke regionale sociale kaart. Dit veronderstelt ook dat de verwijsstromen voor patiënten met hersenletsel in elke regio rondom de Limburgse ziekenhuizen duidelijk zijn, zodat er zo min mogelijk mensen tussen wal en schip vallen. Met deze doelstellingen wil het EHL ervoor zorgen dat de juiste zorg bij de juiste patiënt terecht komt.

Op deze pagina vindt u in de toekomst uitkomsten van de evaluatie van de zorg en zorginnovatieprojecten binnen de regionale ziekenhuizen van Limburg.

 

Hier volgen een aantal projecten waar leden van het EHL aan hebben bijgedragen met betrekking tot zorginnovatie.

Huisartsen: denk aan hersenletsel!

Hersenletsel kan op de lange termijn tot veel problemen leiden en is een belangrijke oorzaak van blijvende invaliditeit. Toch worden aandoeningen als CVA en traumatisch hersenletsel nog steeds vaak gezien als acute incidenten waarvoor vooral in de eerste periode zorg nodig is. De meeste getroffenen keren na de acute opvang en mogelijke revalidatiebehandeling weer terug naar huis waar de huisarts vaak de enige zorgverlener is met wie de patiënt contact heeft. Bij aanhoudende klachten en problemen bij het oppakken van activiteiten en rollen zal de patiënt dan ook vaak de huisarts raadplegen. Dat geldt ook voor de naastbetrokkenen die vast kunnen lopen zonder dat de patiënt zelf mogelijk veel problemen ervaart. Uit de klinische praktijk en onderzoeksresultaten is bekend dat een aanzienlijk deel van de hersenletsel patiënten op de lange termijn niet de juiste zorg ontvangt, terwijl er in Nederland voldoende en goede zorg beschikbaar is (zie bijvoorbeeld Hersenstichting rapport Navigeren naar herstel, 2011). Een van de mogelijke redenen daarvoor is de erkenning en herkenning van de lange termijn problematiek door de huisarts. De doelstelling van het huidige project is daarom een tool te ontwikkelen die de huisarts kan helpen om de lange termijn gevolgen van hersenletsel beter te herkennen en gericht door te kunnen verwijzen naar gepaste vervolgzorg. De uitgangspunten bij de ontwikkeling van de tool waren dat deze moet aansluiten bij de huidige werkwijze in de huisartspraktijk, in slechts enkele minuten gebruikt kan worden en een beslisboom-achtige structuur heeft. De tool is inmiddels in concept klaar en wordt momenteel geëvalueerd op bruikbaarheid in de huisartspraktijk. Zodra deze evaluatie gereed is zal de tool via een artikel in een vaktijdschrift voor huisartsen verspreid worden en beschikbaar worden gesteld via relevante websites. De contactpersoon voor dit project is Caroline van Heugten (c.vanheugten@maastrichtuniversity.nl)

Niet rennen maar plannen (eNRMP)

In het project e-NRMP is een deel van de papieren versie van het programma Niet Rennen Maar Plannen omgezet in een blended care versie waarbij er zowel face-to-face contacten met de ergotherapeuten zijn als oefeningen die de patiënt zelf thuis via de computer kan doen. De informatiemodule en de module m.b.t. vermoeidheid zijn in deze e-learning versie beschikbaar. We willen deze modules eerst uittesten bij een kleine groep patiënten alvorens de e-learning versie op de markt te brengen. Aan deze testfase doen zowel het UMC Utrecht als de ziekenhuizen in Maastricht, Venlo, Sittard en Heerlen mee. In alle deelnemende ziekenhuizen worden de eerste patiënten nu behandeld. We hopen begin 2018 de resultaten van deze eerste pilot te kunnen rapporteren. Indien e-NRMP positief geëvalueerd wordt gaan we op zoek naar een externe partij om het product beschikbaar te maken in de gezondheidszorg. De contactpersoon voor dit onderzoek is Annette Baars-Elsinga (a.elsinga@umcutrecht.nl)

Nieuwe richtlijn Neuropsychologische Revalidatie

Eind mei 2017 zijn de herziende, uitgebreide, en geüpdatete richtlijnen Neuropsychologische Revalidatie uitgekomen. Prof. dr. Caroline van Heugten deed de redactie van dit boek samen met dr. Dirk Bertens en prof. dr. Joke Spikman. de belangrijkste verandering ten opzichte van de ‘oude’ richtlijn uit 2007 is dat de nadruk niet alleen ligt op de cognitieve gevolgen van hersenletsel, maar ook op emotie, gedrag en het systeem van de patiënt. Er schreven 22 auteurs mee aan de hoofdstukken waaronder Ieke Winkens (senior onderzoeker bij het EHL).  Daarnaast werkten 12 experts in de klinische neuropsychologie mee aan het kritisch beoordelen van de conceptteksten.